Družbene dejavnosti

Na področju družbenih dejavnosti se opravlja naloge, ki se nanašajo na razvoj vseh dejavnikov na področju družbenih dejavnosti, zlasti naloge na področju vzgoje in izobraževanja, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti, otroškega varstva, zdravstva, socialnega varstva, preprečevanja zasvojenosti in mladine, opravlja se nadzorstvo nad zakonitostjo delovanja javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb s teh področij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Mokronog-Trebelno.

Skrbi se za delovanje ter razvoj naslednjih področij:

  • izobraževanje in predšolska vzgoja ter odločanje o plačilih staršev za programe vrtca,
  • kultura in varstvo kulturne dediščine,
  • socialno varstvo,
  • subvencioniranje neprofitnih stanarin,
  • zdravstvo, obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki niso zavarovane iz drugega naslova ter izdajanje odločb in podelitev koncesij s področja družbenih dejavnosti,
  • šport,
  • dejavnost mladih in mladinska raziskovalna dejavnost,
  • druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja oddelka.