STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV z javne razgrnitve dopolnjene študije variant in dopolnjenega okoljskega poročila državnega prostorskega načrt za 3. razvojno os – sredinski del

22. 8. 2017 Izbrisan U. 262